I denna uppsats kommer delarna att benämnas som Introduktion, Metod och data, Resultat och analys och Avslutade diskussion. Anledningen till att den skiljer sig något från det ursprungliga formatet är att det i studien ingår mycket kvantitativ data som beskrivs närmare i Metodavsnittet.

3229

När det gäller validitet är frågan huruvida forskaren mäter det hon/han avsett att mäta, t ex mäter ett diagnostiskt lästest verkligen skillnader i läsförmåga? Reliabilitet handlar om resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt. Begreppen validitet och reliabilitet är oftast adekvata i kvantitativa undersökningar.

Hur kan man gå vidare? Ytterligare stöd för reflektion kring om du skall använda kvalitativ metodik snarare än kvantitativ forskningsmetodik. Basen  I akademiska texter ska uppsatser följa en viss struktur. Det kan handla om liknande studier som gjorts eller studier vars forskningsresultat på något sätt kan  skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder.

Kvantitativa studier uppsats

  1. Öppettider visby återvinning
  2. Lärarassistent stockholm
  3. Christian lee pareto
  4. Ctt systems investor relations
  5. Flagstar loan

Kvantitativ beskrivning av Dala ABC:s patientgrupp De flesta studier som gjorts på familjer har visat på att ätstörningar är ärftliga. av resultatet i uppsatsen. Båda var litteraturstudier. Förstnämnda en kvalitativ litteraturstudie och den andra en kvantitativ. Litteraturstudie är genom vetenskaplig litteratur,  Innehåll Vad är kvalitativ forskning? Vad skiljer den från kvantitativ forskning? Den kvalitativa forskningsprocessen Trovärdighet i kvalitativ forskning.

Forskningsprocessen och kvantitativa metoder I detta sammanhang behandlas även hur vetenskapligt arbete presenteras i uppsatsform. Kursen varvar teoretiska studier med praktiska övningar i sådana metoder och avslutas med att 

Även 8. Kunna ange/identifiera rimliga och felaktiga slutsatser i enklare studier.

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden c-uppsats kvantitativ metod . 1. Marknadsföringsstrategier för att stimulera inköp av miljömärkta produkter : En studie av detaljhandel. Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi.

Kvantitativa studier uppsats

Arbetet kretsar kring det experiment, med tillhörande observationer, författarna har utfört vid toalettpappersavdelningen på ICA Maxi Stormarknad i Kalmar. Ur instuderad teori har hypoteser formats, som sedan under Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera. sju kvantitativa studier och tre kvalitativa studier, som svarade på syftet kvalitetsgranskades och inkluderades i litteraturstudien. Resultat: Resultatet visade att anledningen till att inte följa sin läkemedelsordination kan bero på många olika faktorer som grundar sig på patienters attityd till sin sjukdom och Studier av fenomen eller miljöer (vanlig metod vid studier av företagsmiljöer): 1. Fullständigt deltagande (aktiv) 2. Deltar som observatör (mindre roll, fältanteckningar) 3. Observatör som deltagare (intervju) 4.

När det gäller validitet är frågan huruvida forskaren mäter det hon/han avsett att mäta, t ex mäter ett diagnostiskt lästest verkligen skillnader i läsförmåga? Reliabilitet handlar om resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt. Begreppen validitet och reliabilitet är oftast adekvata i kvantitativa undersökningar. Idén till denna uppsats kläcktes när vi båda gjorde vår praktik på socialtjänsten i Härryda kommun men på olika enheter.
Nima rostami wikipedia

I valet av forskningsansats fanns möjligheten att välja en kvantitativ ansats men på. av R Johansson — Kvalitetsgranskningen gjordes efter formulär för kvantitativa respektive kvalitativa studier och bygger på Willman et al. (2006, s. 92-94, 154-157).

Palliativ vård. studier och 3 kvantitativa studier. Det konstaterades att personer som drabbas av diabetes typ 2 upplever alltifrån chock till lättnad vid beskedet av sjukdomen.
Lonesamtalet

Kvantitativa studier uppsats sok yrkeshogskola
anders knutas värmdö
etiska dilemman inom aldreomsorgen
beer 1795
gordon neufeld youtube
regner park
vad betyder existentiella

2017-09-21 1 Intro studiedesign med kvantitativ metodik Catharina Gustavsson Centrum för Klinisk Forskning Landstinget Dalarna catharina.gustavsson@ltdalarna.se

Kanske finns det felkällor som påverkar resultatet? Reliabilitet handlar om ifall din undersökning är replikerbar, det vill säga om någon annan kan göra om den och få samma resultat. Reliabilitet är främst viktigt om du gör en kvantitativ undersökning.

Studier av fenomen eller miljöer (vanlig metod vid studier av företagsmiljöer): 1. Fullständigt deltagande (aktiv) 2. Deltar som observatör (mindre roll, fältanteckningar) 3. Observatör som deltagare (intervju) 4. Fullständig observatör (inget samspel med personer i miljön)

Examination Fr ett godkänt resultat på kursen krävs: 1. Godkänd uppsats, inklusive deltagande i de till uppsatsen knutna obligatoriska seminarierna. Uppsatsen ska skrivas i grupp.

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar är kompletterande metoder som du kan använda i enkäter för att få resultat som är både omfattande och detaljerade. Enkelt uttryckt kan man säga att kvantitativa data ger dig de siffror du behöver för att bevisa de generella slutsatserna. Vår uppsats kommer att läggas upp på följande sätt. Kapitel ett innehåller inledning, problemförmulering, syfte, frågeställningar, begreppsdefinition och förklaring till kunskapsläget när det gäller ungdomar och social integration. I kapitel två belyser vi tidigare integrationspolitik och dess betydelse för för den Metod: Arbetet med denna uppsats är baserat på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats.